សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 612!

June 6, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី08 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2020 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

 

ចាប់ពី ថ្ងៃទី08 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.611 ​ទៅ​ 2.1.6.612  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន    Luna Arm(Handdress) (60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន       M82A1 Bullet Card (1000)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ AK VIP Card (30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    Emergency Pioneer(M/F)(60ថ្ងៃ)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*6)

6. 2600 AK Gold  បាន    Dante-Devil(Melee)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន     Venus (AR)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន ​  Dante-Divine Comedy(Trans-Gun)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20200601 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Ultimate Elastic(Melee), Dynamic Performance(Grenade),Street Graffiti(AR),Super Nova(Wing),Sky Heart(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200601​ 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Ultimate Elastic(Melee), Dynamic Performance(Grenade),Street Graffiti(AR),Super Nova(Wing),Sky Heart(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

  20200601​ 2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Ultimate Elastic(Melee), Dynamic Performance(Grenade),Street Graffiti(AR),Super Nova(Wing),Sky Heart(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • SuperNova(Wing) : Can fly in ChatRoon | Honor +50%|Silver +50%|Moving Speed +3%
  • Sky Heart(M/F) : Moving Speed +2%|Honor +100%| Explosive Protection LV1

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី25 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី21 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo