សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 613!

June 20, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22 ​មិថុនា​ ឆ្នាំ2020 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី22 មិថុនា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី5 កក្កដា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.612 ទៅ​ 2.1.6.613​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Diablo EBR(Egg)(*10) និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Military Soul Stick(Melee)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     MPoint Exchange Card(25-50)(*10) និង Space Treasure chest Free Coupon *1

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Miles(Ring)(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *1

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Honor Scroll(*30)និង Space Treasure chest Free Coupon *2

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space Suit(M/F)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *2

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Waverider(Pistol)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Dew(PetEgg)(*1)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Fly Rainbow(Assault)(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Magic Boy(M)& Magic Girl(F) :Honor+100%|Silver+50%| Explosive Protection Card |Moving Speed+1%
  • Shining World (Bow) : New types of bows and arrows|Automatic charge launching arrows|Powerful suppression force|Fast arrow flight speed|Strong resilience|High arrow damage|Fast charge speed|Equipment exclusive arrow card ” Triple Shining”|Can shoot three times
  • Moon Dust (Back) : Can Fly in ChatRoom|Moving Speed +3%|AR Bullet+6|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun..

20200622 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Magic Bound(Shotgun),Shining World (Bow),Triple Shining(Three-shot arrow card),Moon Dust (Back)  and Magic Boy(M)& Magic Girl(F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200622 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Magic Bound(Shotgun),Shining World (Bow),Triple Shining(Three-shot arrow card),Moon Dust (Back)  and Magic Boy(M)& Magic Girl(F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20200622 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Magic Bound(Shotgun),Shining World (Bow),Triple Shining(Three-shot arrow card),Moon Dust (Back)  and Magic Boy(M)& Magic Girl(F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

VIP Store៖

  • The-Witch(AR)8 stars:  Origin Series | Magic element weapon |high Damage| Strong piercing |Fast Shooting | Strong stability |Quick Reload| Right click to launch magic missile | PVP exclusive skills:Ambilight | There is a certain probability after hit | Make enemy sight spread
  • New Honor Hall៖

  • Mong Mong(Pet Egg) : Dream state:|AR Bullet +6|Arrow +1|Moving speed+2%| Anti-friend flash |Honor +170%| Learning skills Never fail (but will replace)| Mengbao form:|PVE HP+25|PVE Armor+30|PVEMaximum item drop +3|PVEThe final damage received is greatly reduced|PVE Final damage +5 (multiple weapons +2)| Learning skills Never fail (but will replace)
  • Dream Zither(DanceCard) : Recover 6HP |Immune to an explosion damage while dancing|Cooldown 240 seconds|Do not reset at the end of the game

New Honor Hall Pack៖

នៅថ្ងៃទី22 មិថុនា​ 2020 នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Magic Academy (Honor Hall)​ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Spring(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Magic Monsters(Pistol)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬMagic Hunter(Assault) (3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)ងៃ)​ ឬ Academy Commandos(Spray)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Academy Commandos(Armband)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី22 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី19 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo