សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 615!

July 5, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី06 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2020 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

 

ចាប់ពី ថ្ងៃទី06 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី19 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.614 ​ទៅ​ 2.1.6.615  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន    Revolt(Dance Card) (60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន       Goddess Crossbow(Sniper) (60ថ្ងៃ)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Assassinator(Shotgun)(60ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    Snow Ocean(M/F)(60ថ្ងៃ)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Wolong-Fan(Melee)(30ថ្ងៃ)

6. 2600 AK Gold  បាន    Shawdow Arrow(Pistol)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Wolong-Destroyer(AR)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន ​  Chasing Sun(Sniper)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20200706 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Ice Core(Assault),Prospector(Shotgun),The Fulcrum(Melee),Sky Order(Backdress),Turbulent(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200706​ 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Ice Core(Assault),Prospector(Shotgun),The Fulcrum(Melee),Sky Order(Backdress),Turbulent(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

  20200706​ 2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Ice Core(Assault),Prospector(Shotgun),The Fulcrum(Melee),Sky Order(Backdress),Turbulent(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Sky Order(Back) : Can Fly in ChatRoom|Moving Speed +3%|Silver +100%|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun
  • Turbulent(M/F) : Honor +100%|Silver+50%|Dance Recover HP+10%|Moving Speed+5%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី22 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី19 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2020  អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo