សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 621!

August 1, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី03 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2020 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី03 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.620 ​ទៅ​ 2.1.6.621​រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន    Burning Firebird(Dance Card) (60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន       Abandoner(Grende) (60ថ្ងៃ)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Angel Trail(Backdress)(60ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    Brilliant Trial(M/F)(60ថ្ងៃ)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Empress-Windy(Melee)(30ថ្ងៃ)

6. 2600 AK Gold  បាន    Rosefinch(Bow)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Gabriel-Trial(Assault)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន ​  Empress-World(sniper)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20200803 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Battle AWP-SOUL(Sniper),Battle SR-SOUL(Melee),Battle CROSS(Grenade),Autumn Night(Back),The-White Emperor(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200803 ​ 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Battle AWP-SOUL(Sniper),Battle SR-SOUL(Melee),Battle CROSS(Grenade),Autumn Night(Back),The-White Emperor(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

  20200803 ​ 2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Battle AWP-SOUL(Sniper),Battle SR-SOUL(Melee),Battle CROSS(Grenade),Autumn Night(Back),The-White Emperor(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Autumn Night(Back) : Can fly in chatroom|Moving Speed +3%|Silver +100%|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun
  • The-White Emperor(M/F) : Honor +100%|Silver +50%| Explosive protection card |Moving speed +5%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី20 ខែកក្កដា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី16 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2020  អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo