សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 622!

August 22, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24 ​សីហា ឆ្នាំ2020 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី24 សីហា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី6 កញ្ញា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.621 ទៅ​ 2.1.6.622​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Blood Sacrifice(Skill Book)(*3) និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Protect Card LV2(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     MPoint Exchange Card(25-50)(*10) និង Space Treasure chest Free Coupon *1

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Queen Revenge(Ring)(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *1

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Honor Scroll(*30)និង Space Treasure chest Free Coupon *2

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Flee Unicorn(Melee)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *2

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Gloomy Blade(Backdress)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Rare Golden Combination(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Dragon Roar(Assault)(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Zero Fantasy(M/F) : Honor +100%|Silver +50%|Dance Recover+10%|Moving Speed+5%
  • Osaka(Back)  : Can fly in chat room |Moving Speed +3%|AR bullet+6|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

20200824 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Yo-Yo(Melee),Extreme cooling(AR),Rainbow Castle(L-Machinegun),Osaka(Back) ,Zero Fantasy(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200824 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Yo-Yo(Melee),Extreme cooling(AR),Rainbow Castle(L-Machinegun),Osaka(Back) ,Zero Fantasy(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20200824 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Yo-Yo(Melee),Extreme cooling(AR),Rainbow Castle(L-Machinegun),Osaka(Back) ,Zero Fantasy(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

VIP Store៖

  • Apollo(Bow)8 stars:  Gods Series|High Damage|Extremely Long Range|Fast Arrow Flight Speed|Special Motivation Icon|Excellent Stability|Strong Repressive Power|Exclusive Skill: Bright Arrow|Can Launch Remote Control Explosion Arrow|Right Click to Control Arrow Explosion
  • New Honor Hall៖

  • Evil Wolf(Pet) : Human  Formation:|Bow Arrow+1|Moving Speed +2%|Protect friendly flash bomb 1 time |AR Bullet+6|Sniper Bullet +1|Learn Skill never fail (But will replace)|Wolf Formation :|Moving Speed +2%| Attack recovery armor in PVE mode |PVE HP +26|PVEThe final damage received is greatly reduced |PVE final Damage+5(Multiple weapons +2)| Learn Skill never fail (But will replace)|
  • Satan Warriors(Crossbow) : Slightly higher damage |Quick Reload | Fast rate of fire |Quick Switch Gun | Left click single shot | Right click to shoot 10 crossbow arrows at the same time| Right-click attack is very effective

 

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី24 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី20 ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo