សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 625!

September 6, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី07 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី20 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.624 ​ទៅ​ 2.1.6.625​រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន    Take Off(Dance Card) (60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន       Snowshoeing QBU10(Sniper)(60ថ្ងៃ)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Shock Wave(Transform gun)(60ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    Magic Boy(M)/Magic Girl(F) (60ថ្ងៃ)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Pegasus Egg(*1)

6. 2600 AK Gold  បាន    Diablo Phoenix(Backdress) (60ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Cloud(AR)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន ​  Dragon Eye(Sniper)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20200907 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(The Crystal(AR),The Prisoner(Sniper),Life Death(Melee)Creative(Back),King Knight(M)/Queen Fairy(F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200907 ​ 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(The Crystal(AR),The Prisoner(Sniper),Life Death(Melee)Creative(Back),King Knight(M)/Queen Fairy(F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

  20200907 ​ 2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(The Crystal(AR),The Prisoner(Sniper),Life Death(Melee)Creative(Back),King Knight(M)/Queen Fairy(F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • King Knight(M)/Queen Fairy(F): Honor +100%|Silver +50%| Explosives protection card |Moving +5%
  • Creative(Back) : Moving Speed +3%|Silver +100%|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី24 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី20 ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo