តារាងការប្រកួត AttacK Online

February 1, 2012

ការប្រកួត Attack Online ដ៏អស្ចារ្យនេះនឹងប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី១០ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១០​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ម៉ោង ១ថ្ងៃ​ត្រង់​តទៅ​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​តាំង​ពិព័ណ៍​ពត៌មានវិជ្ជា ការអប់រំ និង​វិជ្ជា​ជីវៈ​នៅ​ឯ​ទី​ក្រុង​កោះ​ពេជ្រ។

ការប្រកួតជំរុះជុំទី ១ (ថ្ងៃ១០ ខែកញ្ញា)

Match Date Time Team Name
Win Lost Vs Team Name
Win Lost
G-1 10/09/2010 13:00 PC Game 6 10 Vs IceShoes 10 6
G-2 10/09/2010 13:30 The Kill 10 1 Vs EU 1 10
G-3 10/09/2010 14:00 Kathana 6 10 Vs The King of Armys 10 6
G-4 10/09/2010 14:30 Kilofree 10 2 Vs Hero 2 10
G-5 10/09/2010 15:00 Black Night 6 0 Vs King-Shooter 0 6
G-6 10/09/2010 15:30 Sebastin 6 0 Vs Shadow 0 6
G-7 10/09/2010 16:00 H.M.G 7 6 Vs Warrior 6 7
G-8 10/09/2010 16:30 RonaldoNet 5 9 Vs RonalcowNet 9 5

 

ការប្រកួតជំរុះជុំទី ២ (ថ្ងៃ១១ ខែកញ្ញា)

Match Date Time Team Name
Win Lost Vs Team Name
Win Lost
G-9 11/09/2010 13:00 IceShoes 5 8 Vs The Kill 8 5
G-10 11/09/2010 13:30 The King of Armys 7 1 Vs Kilofree 1 7
G-11 11/09/2010 14:00 Black Night 7 10 Vs Sebastin 10 7
G-12 11/09/2010 14:30 H.M.G 9 15 Vs RonalcowNet 15 9

 

ការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រាត់

Match Date Time Team Name
Win Lost Vs Team Name
Win Lost
G-13 11/09/2010 15:00 The Kill
5 9 Vs The Kingof Armys 9 5
G-14 11/09/2010 15:30 Sebastin 7 2 Vs RonalcowNet 2 7

 

ការប្រកួតយកជ័យលាភីលេខ ៣

Match Date Time Team Name
Win Lost Vs Team Name
Win Lost
G-15 11/09/2010 16:00 The Kill 7 5 Vs RonalcowNet 5 7

 

ការប្រកួតយកជ័យលាភីលេខ ១

Match Date Time Team Name
Win Lost Vs Team Name
Win Lost
G-16 11/09/2010 16:30 The King of Armys 8 9 Vs Sebastin 9 8