សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 626!

September 20, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21 ​កញ្ញា ឆ្នាំ2020 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ​ (Bomb Mode) 

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី21 កញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី11 តុលា​ ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.625 ទៅ​ 2.1.6.626​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Doom(Skill Book)(*3) និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Wheels(Mine)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     MPoint Exchange Card(25-50)(*10) និង Space Treasure chest Free Coupon *1

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Magical luxury(Ring)(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *1

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Dysprosium(Grenade)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *2

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Dynamic(Honor Hall)(*10)និង Space Treasure chest Free Coupon *2

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Devil King Wings(Backdress)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    The-White Emperor(M/F)(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Ice Blue 2x Kriss(Sub-Gun)(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Summer Star(M/F) : Honor +100%|Sliver +50%|Dance Recover+10%|Moving Speed +5%
  • Summer Fly(Back)  : Moving Speed +3%|AR Bullet+6|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

20200921 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(The Carry(AR),Cutting Iron(Melee),Flicker(Sub-Gun),Summer Fly(Back) ,Summer Star(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200921 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(The Carry(AR),Cutting Iron(Melee),Flicker(Sub-Gun),Summer Fly(Back) ,Summer Star(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20200921 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(The Carry(AR),Cutting Iron(Melee),Flicker(Sub-Gun),Summer Fly(Back) ,Summer Star(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

VIP Store៖

  • Yin-Yang(AR)8 stars:  Gods Series|Super High Damage|Fast Rate of Fire|Super High Armor Piercing|Excellent Maneuverability|Quick Reload |Special Kill Icon|Exclusive Skill-chop Flying Knife:|50% chance to release Slasher Throwing Knife|Each Throwing Knife will cause 3 damage

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី21 ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី25 ខែតុលា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo