សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 629!

October 10, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12 ខែតុលា ឆ្នាំ2020 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី12 ខែតុលា ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី25 ខែតុលា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.628 ​ទៅ​ 2.1.6.629​រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន    EURO Saber(Melee)(60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន       V Heart(Wristdress)(60ថ្ងៃ)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Cute (Dance Card)(60ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    Broken World(Pistol) (60ថ្ងៃ)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(50000)(*8)

6. 2600 AK Gold  បាន    Platinum Crossbow(Sniper) (60ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Brilliant Lord(Assault)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន ​  Phantom(Sub-Gun)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20200907 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen M4A1(AR),Cool-Breeze(Pistol),Dew Blaster(Shotgun),Devil Magic(M/F),Devil’s fear(Back)/Guardian of Angel(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200907 ​ 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen M4A1(AR),Cool-Breeze(Pistol),Dew Blaster(Shotgun),Devil Magic(M/F),Devil’s fear(Back)/Guardian of Angel(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

  20200907 ​ 2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen M4A1(AR),Cool-Breeze(Pistol),Dew Blaster(Shotgun),Devil Magic(M/F),Devil’s fear(Back)/Guardian of Angel(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Devil Magic(M/F): Honor +100%|Silver +50%| Explosives protection card |Moving Speed+5%
  • Devil’s fear(Back) :Can fly in chatroom|Moving Speed +3%|Silver +100%|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun
  • Guardian of Angel(Back) :Can fly in chatroom|Moving Speed +3%|Silver +100%|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី21 ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី25 ខែតុលា​ ឆ្នាំ2020  អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo