សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 631!

October 25, 2020

ដើម្បីជាការអបអរសាទរក្នុង​ ឱកាសបុណ្យអុំទូក ប្រពៃណីខាងមុខនេះ យើងនឹងមានការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26 ​តុលា ឆ្នាំ2020 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី26​ តុលា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី7 វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.630 ទៅ​ 2.1.6.631​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Diablo EBR(Egg)(*10)និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Death Whirl(2xMelee)(90ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     MPoint Exchange Card(25-50)(*10) និង Space Treasure chest Free Coupon *1

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Magical Luxury(Ring)(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *1

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Gloden Heaven Suit(M/F)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *2

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Adventure(Honor Hall)(*10)និង Space Treasure chest Free Coupon *2

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Thunder Wings(Backdress)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន     Tecoma(Pet)(*1)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Nether(Assault)(180ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Vitality Senior(M/F) : Honor +100%|Silver +50%|Dance Recover+10%|Moving Speed+5%
  • College Wing(Back)  : Can fly in chat room |Moving Speed +3%|AR bullet+6|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

20201026 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen Heart(Pistol),Frozen Shadow(AR),Frozen Spirit(Melee),Vitality Senior(M/F),College Wing(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20201026 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen Heart(Pistol),Frozen Shadow(AR),Frozen Spirit(Melee),Vitality Senior(M/F),College Wing(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20201026 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen Heart(Pistol),Frozen Shadow(AR),Frozen Spirit(Melee),Vitality Senior(M/F),College Wing(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

VIP Store៖

  • Muradin(AR)8 stars:  God Series|high Damage|Quick Reload|Quick|PVP Skill :| Press the “F” key to take the initiative | switch to a more stable trajectory | skill aging 3 seconds | CD time 60 seconds
  • New Honor Hall៖

  • Iron Hammer : Make melee weapons with magic effects|equipment can increase the attack range of rare melee weapons (ie, 8-star and above melee weapons)|weapon skills are not affected by this item
  • Damage(Pistol) : High Damage| Fast rate of fire | Good stability |PVP Skill:| Kill the enemy player in the small game mode|After interrogating (staying) at the place of death|The position of the remaining opponent players can be displayed
  • Zera-Dee(Transformgun) : Zera-Dee Soul| The first one that can be switched between rifle and sniper |8.5 star gun |Never limited sale|Will not log in the mall|Exclusive reminder for glory debut|Exclusive incentive icon|Death does not fall|Rifle form:|Fast rate of fire | Strong mobility | sniper form:|Super high damage|High penetration force|Fast rate of fire|Can penetrate walls|Strong stability|Exclusive skill: Jianfeng Huayu|After hitting an enemy|Increase the damage and ignore the protection A|PVE mode high damage
  • Sincere love(Melee) : Dual form melee weapon|Middle button switching form|Crimson form: |Larger attack range|PVE right-click is full of power|Can release Crimson sword energy|Big range|Green front form:|Strong attack range|PVE Press the right button to charge full|Can release Qingfeng Jianqi|Charge time is shorter

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី26 ខែតុលា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី22 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo