សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 632!

November 8, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី09 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី09 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី22 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.631 ​ទៅ​ 2.1.6.632​រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន    Venom(Pistol)(60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន   Thomas(Dance Card)(60ថ្ងៃ)

3. 800 AK Gold  បាន     ​Dante-Devil(Melee)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    Tactical Bag(Backpack) (60ថ្ងៃ)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(50000)(*8)

6. 2600 AK Gold  បាន    Summer Star(M/F) (60ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Athena-Halo(Assault)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន ​  Dante-Divine Comedy(Trans-Gun)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20201109 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Star-Shine(AR),Sweed Revolver(Pistol),Destiny(Flash Grenade),Octopus Heart(Back),Beast Tamer(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20201109 ​ 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Star-Shine(AR),Sweed Revolver(Pistol),Destiny(Flash Grenade),Octopus Heart(Back),Beast Tamer(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

  20201109 ​ 2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Star-Shine(AR),Sweed Revolver(Pistol),Destiny(Flash Grenade),Octopus Heart(Back),Beast Tamer(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Beast Tamer(M/F): Honor +100%|Silver +50%| Explosives protection card |Moving Speed+5%
  • Octopus Heart(Back) :Moving Speed +3%|Silver +100%|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​ទី26 ខែតុលា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី22 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2020   អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo