សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 634!

November 22, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23 ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2020 ។

  • ផែនទីថ្មី​ (PVE Mode) 

  • សម្រាប់វគ្គ​ថ្មីនេះ Player ទាំងអស់អាចចូលលេងបានដោយ លេងវគ្គPVE Mode(Hell) ចប់នឹងមានឱកាសក្នុងការចូលទៅលេងក្នុងវគ្គថ្មីនេះបាន៕

 

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី23​ វិច្ឆិកា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី6 ធ្នូ​ ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.633 ទៅ​ 2.1.6.634​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Sakura Blade(Melee)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Doom(Skill Book)(*4)និង Space Treasure chest Free Coupon *2

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     MPoint Exchange Card(25-50)(*10) និង Space Treasure chest Free Coupon *2

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Sakura ASW(Sniper)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *3

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    VIP Card(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *3

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Magnificent(Pistol)(60ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Della(M)/Leah(F)(30ថ្ងៃ)និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន     Ice Dragon Wing(Backdress)(60ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *5 និង Hornor Scroll *3

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Posion Scourge(AR) (Permanent), Space Treasure chest Free Coupon *10 និង Hornor Scroll *3

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Dragon-Forest(M/F) : Honor+100%|Silver+50%|PVE HP+10|Moving Speed+5%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី23 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី06 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo