តារាងប្រកួត AK Online សម្រាប់ខែកញ្ញានៅខេត្តបាត់ដំបង

June 30, 2012

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី១

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 22/09/2012 Team 1 0 VS 0 Team 2
A2 22/09/2012 Team 3 0 VS 0 Team 4
A3 22/09/2012 Team 5 0 VS 0 Team 6
A4 22/09/2012 Team 7 0 VS 0 Team 8
A5 22/09/2012 Team 9 0 VS 0 Team 10
A6 22/09/2012 Team 11 0 VS 0 Team 12
A7 22/09/2012 Team 13 0 VS 0 Team 14
A8 22/09/2012 Team 15 0 VS 0 Team 16

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី២ (វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 Winner A1 0 VS 0 Winner A2
B2 Winner A3 0 VS 0 Winner A4
B3 Winner A5 0 VS 0 Winner A6
B4 Winner A7 0 VS 0 Winner A8

 

ការ​ប្រកួត​ជុំផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 Winner B1 0 VS 0 Winner B2
C2 Winner B3 0 VS 0 Winner B4