សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 635!

December 6, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី07 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី07 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.634 ​ទៅ​ 2.1.6.635​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន    Dollar(Facedress)(60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន   ​Masao Cuff(Handdress)(60ថ្ងៃ)

3. 800 AK Gold  បាន     ​Samba(Dance Card)(60ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    Wolong-Fan(Melee)(30ថ្ងៃ)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(50000)(*8)

6. 2600 AK Gold  បាន    The-White Emperor(M/F) (60ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Victoria(Back)(60ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន ​  Wolong-Destroyer(AR)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Cain-Bloody(AR): God Series|The conscious state of the waking | cutting speed is super fast | changing the speed of super fast | increasing the speed of the gun | very fast rate of fire | special incentive icon | PVP exclusive skills: blood family contract | start to choose a teammate to sign a contract | Kill the enemy | all restore blood volume | wood mode does not take effect | PVE exclusive skills: Cain curse | start a teammate to sign a contract | the teammates damage to the monster | converted to Cain – blood damage Addition|There is an increase cap|Do not overlap with the same pet attribute

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី23 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី20 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo