សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 637!

December 20, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21 ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ2020 ។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី21 ធ្នូ​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី03​ មករា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.636 ទៅ​ 2.1.6.637​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Revenge Mine(Skill Book)(*1), Honor Scroll *1និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    X’mas Deer(Handdress)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     PVE Artifact Package Medical Bandage(*1),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *2

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Lion(Ring)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Snow-Twilight(Backdress)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *2

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Frozen Heart(Pistol) (30ថ្ងៃ),Honor Scroll *5និង Space Treasure chest Free Coupon *2

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Christmas Carnival(Assault) (Permanent),Honor Scroll *5និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Snow Star(M&F)(60ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *4 និង Hornor Scroll *5

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    BALROG(AR) (Permanent), Space Treasure chest Free Coupon *4 និង Hornor Scroll *5

 • Balrog (AR)(8Start):  Origin Series|Extremely high damage|extremely fast bullet change speed|fast gun cutting speed|high armor penetration|fast fire rate|contains high-energy flame energy|burning hit effect|special killing effect|partial PVE damage bonus|PVE Mode special attributes: | Sacrifice Flame Aura | Enemies in the aura will be damaged every second
 • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

 

ចាប់ពី ថ្ងៃទី21 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី10 មករា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.636 ​ទៅ​ 2.1.6.637​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន    Diablo EBR(Egg)(*10),Source Plan (Fragment)*40 និង​Myth(Honor Hall)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​Speeded-up Card(30ថ្ងៃ),Source Plan (Fragment)*40 និង​Myth(Honor Hall)*1

3. 2400 AK Gold  បាន     ​Christmas HK416(Assault)(60ថ្ងៃ),Source Plan (Fragment)*40 និង​Myth(Honor Hall)*1

4. 2800 AK Gold  បាន    Reindeer M82A1(Sniper)(60ថ្ងៃ),Source Plan (Fragment)*40 និង​Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Marshal-God(Shotgun)(30ថ្ងៃ),Marshal-Mace(Melee)(30ថ្ងៃ) ,Source Plan (Fragment)*100 និង​Myth(Honor Hall)*1

 • Ruler LOYALTY

យើងអាចធ្វើការ Upgrade Ruler(Assault) ដោយត្រូវការ​​ Source Plan(Fragment) ដែលអាចទទួលបានពីការEvent ចំណាយ ៖

 • 100 Source Plan Fragments +  Ruler(AR)(Permanent) can Combine to Ruler-Ice cloud(AR)(Permanent)
 • 120 Source Plan Fragments + Ruler-Ice cloud (AR)(Permanent)can Combine to Ruler-Lion(AR)(Permanent)
 • 140 Source Plan Fragments + Ruler-Lion(AR)(Permanent)can Combine to Ruller-Warriors(AR)(Permanent)
 1. Ruler-Ice cloud(AR): Future technology blessing|Cannot decompose|Cannot use the sand of time|Can launch powerful grenade|Grenade damage increase|Ultra-high armor penetration|Rate of fire|Ultra-fast bullet change speed|Ultra-fast gun cutting speed|Strong stability|Strong maneuverability |Part of the damage bonus in PVE mode|Technical grenade hits the enemy|Heal 5 points for self
 2. Ruler-Lion(AR): Future technology blessing|Cannot decompose|Cannot use the sand of time|Can launch powerful grenade|Grenade damage increase|Ultra-high armor penetration|Rate-speed increase|Ultra-fast bullet change speed|Ultra-fast gun cutting speed|Strong stability|Strong maneuverability |Part of the damage bonus in PVE mode|Technical grenades hit the enemy|Recover 5 points of health for oneself|Grenade number+1
 3. Ruller-Warriors(AR): Future technology blessing|Cannot decompose|Cannot use the sand of time|Can launch powerful grenade|Grenade damage increase|Ultra-high armor penetration|Rate of fire|Ultra-fast bullet change speed|Ultra-fast gun cutting speed|Strong stability|Strong maneuverability |Part of the damage bonus in PVE mode|Technical grenade hits the enemy|Restores 5 points of health for oneself|Grenade number+1|Bullets can penetrate wooden bunkers

 

New Honor Hall៖

 • Dynasty-Cold Frost(AR) : Soul of Guan Yu|Super high damage|Super low attenuation|Gun moving speed increase|Super fast fire rate|Super long range|Special kill icon|The owner will not fall after death|Excellent stability|Honor debut exclusive hint|PVP Skills-Going to a meeting single-handedly: | When there are no teammates in a certain area nearby, you can increase your own damage-free | Special skin effects: | Reduce the skills of going to a single-handed meeting
 • Dynasty-War(Melee) : Left-click fast double-strike | super large attack range | ultra-high attack speed | right-click one hit kills | PVE mode high damage bonus | PVE skills-hidden dragons in the wild: | PVE right-click under full power | can release powerful range attacks
 • Snow Spirit (Remote Thunder) : Ice and Snow Carnival Series|Tactical detection remote control vehicle|Remote control detonation method|Can control the movement of remote control vehicle|Super detection ability|Super fast moving speed|Long time detection|Not easy to be destroyed|Only available in Bomb ,Ghost and | Rescue mode

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី21 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី04 ខែមករា​ ឆ្នាំ2021 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo