សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 639!

January 15, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18 ​មករា​ ឆ្នាំ2021 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី18 មករា ដល់​ថ្ងៃ​ទី31​ មករា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.638 ទៅ​ 2.1.6.639​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Dragon Claw(Wristdress)(30ថ្ងៃ), Honor Scroll *1និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Diablo/Platinum Hand(Handdress)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     PVE Artifact Package Medical Bandage(*1),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *2

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Diablo Skull(Pistol)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Osaka(Backdress)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *2

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Platinum Night(AR) (180ថ្ងៃ),Honor Scroll *5និង Space Treasure chest Free Coupon *2

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Dragon Fly/Phoenix Dance  (60ថ្ងៃ),Honor Scroll *5និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Phantom Treasure (Lighting Grenade) (90ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *4 និង Hornor Scroll *5

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Frozen(AR) (Permanent), Space Treasure chest Free Coupon *4 និង Hornor Scroll *5

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី18 ខែមករា​ ឆ្នាំ2021ដល់​ថ្ងៃ​ទី31 ខែមករា​ ឆ្នាំ2021 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo