សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 640!

January 29, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី01 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី01 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2021 ដល់ ថ្ងៃទី14 ខែកុម្ភះ​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.639 ​ទៅ​ 2.1.6.640​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន    Black Dragon (Handdress)(30ថ្ងៃ),Space Treasure Chest Free Coupon *1  និង​Myth(Honor Hall)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​2021 Lucky bag(Gift Pack)​​ ,Space Treasure Chest Free Coupon *2និង​Myth(Honor Hall)*1

3. 2400 AK Gold  បាន     ​365Days Platinum/Diablo Double Sickle(Melee) ,Space Treasure Chest Free Coupon *3​ និង​Myth(Honor Hall)*1

4. 2800 AK Gold  បាន  King/Queen Knight (M/F) (30ថ្ងៃ),Space Treasure Chest Free Coupon *4  និង​Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Dante-Divine Comedy(Trans-Gun)(30ថ្ងៃ),​​ Dante-Devil(Melee) (30ថ្ងៃ) ,​ Space Treasure Chest Free Coupon *5  និង​Myth(Honor Hall)*1

 

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo