សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 643!

February 25, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី01 ខែមីនាឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី01 ខែមីនា ឆ្នាំ2021 ដល់ ថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.642 ​ទៅ​ 2.1.6.643​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន    Steamer(Eardress) (30ថ្ងៃ),Space Treasure Chest Free Coupon *1  និង​Myth(Honor Hall)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​VR Device(Facedress)​​ ,Space Treasure Chest Free Coupon *2និង​Myth(Honor Hall)*1

3. 2400 AK Gold  បាន     ​Eris(Shotgun) ,Space Treasure Chest Free Coupon *3​ និង​Myth(Honor Hall)*1

4. 2800 AK Gold  បាន  Eight Treasure-Tower(Grenade) (30ថ្ងៃ),Space Treasure Chest Free Coupon *4  និង​Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Bully-Warriors(AR)(30ថ្ងៃ),​​ Bully-World(Melee)  (30ថ្ងៃ) ,​ Space Treasure Chest Free Coupon *5  និង​Myth(Honor Hall)*1

 

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo