ការប្រកួត AK Online នៅខេត្តសៀមរៀប!

February 1, 2012

Attack Online នឹងរៀបចំការប្រកួត​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​សៀមរៀប ដែល​ការ​ប្រកួត​នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ឯ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ផ្សារ​ទំនើប Angkor Trade Center នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ – ២៦ ខែ​កុម្ភះ​ខាង​មុខ​នេះ​ហើយ។ អ្នក​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​ចូល​រួម​ប្រកួត​សូម​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​តំណាង​លក់​ របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Sabay ប្រចាំ​នៅ​ខេត្ត​សៀមរៀប រឺ​ក៏​អាច​ទូរសព្ទ័​មក​កាន់​លេខ 0២៣ ២២ ៨០០០ ដើម្បី​សួរ​ពត៌​មាន និង​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួត​…
Get your team together now and make a battle plan for the first ever Attack Online Competition to be held at Angkor Trade Center from 25 – 26 February

Attack Online knockout tournament (16 teams, 5 players per team)

Gamers are your ready??

Then get your team setup, select a captain and register your team for the Attack Online Competition! The winning team will be rewarded 1,200,000 Real and 5000 Sabay coins!!!

When

Friday 25, 14:30 – 18:00 round of 16, eliminated 8 teams
Saturday 26, 10:30 -12:00, 14:00 -18:30 round of 8, 4, Final

Setup

 • Map: Explosion, map select by random coin toss Head = Nile Delta and Tail = KashiCastle
 • Map settings: Population = 10, Round Limit = 5; Limitation = Conventional only
 • Each team will fight one round as defender and one round as attacker
 • Team with the most round won plus most kills per round will advance
 • Players eliminate during the round can’t talk to other team members
 • Eliminated players must remain in their seat and are not allowed to physically help team members (under punishment of expulsion)
 • In case of matches that are interrupted by external failure (power lost to building, or Internet connection failure) leading to the termination of more then one player per team, the match will be re-played

Registration

 • team must register with Sabay reseller at Siem Riem and call to 023 22 8000 for confirming with Sabay
 • team members must register account name to use during competition
 • team members must be at tournament side on Friday 25th at 10am to confirm participation (team must be complete for tournament check-in)

Prices For Team

 • Winning team 1,200,000 Real, 5000 Sabay Coins and 5 wall clocks
 • Runner-up 800,000 Real, 2000 Sabay Coins and 5 wall clocks
 • 3rd 400,000 Real, 1000 Sabay Coins and 5 wall clocks
 • 4th 500 Sabay Coins and 5 wall clocks
 • All team members that join this tournament will get a nice T-shirt and Sabay calendar 2011

Prices For Shop

 • Shop of winning team 5,000 Sabay Coins
 • Shop of runner-up 2,500 Sabay Coins
 • Shop of 3rd 1,500 Sabay Coins

If you have future questions with regards to the competition please contact our game support 023 22 8000 every working hour!

Sabay AK Team