សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 645!

March 12, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី15 ​មីនា ឆ្នាំ2021 ។

  • ផែនទីថ្មី​ Huangpu Ultimate (PVE Mode)

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី15 មីនា​ដល់​ថ្ងៃ​ទី28​ មីនា ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.644 ទៅ​ 2.1.6.645​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Slaughter(Melee)(30ថ្ងៃ), Identification Card *2,Honor Scroll *1និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    White Tiger Rune(Wristdress)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     PVE Artifact Package Medical Bandage(*1),Honor Scroll *3 , Identification Card *2និង Space Treasure chest Free Coupon *1

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Science Phone(Eardress)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Rosefinch(Bow)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3 , Fantastic(Fragment)*2និង Space Treasure chest Free Coupon *2

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Diablo Glaze(M/F)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *5និង Space Treasure chest Free Coupon *2

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Breaking Dawn(Sub-Gun)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *5និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Demons-Justice(Backdress)(60ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *4 និង Honor Scroll *5

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Ray.(AR)(Permanent), Space Treasure chest Free Coupon *4  ,Identification Card *4និង Honor Scroll *5

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី15 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2021ដល់​ថ្ងៃ​ទី28 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2021 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo