សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 646!

March 26, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29 ខែមីនាឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី29 ខែមីនា ឆ្នាំ2021 ដល់ ថ្ងៃទី11 ខែមេសា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.645 ​ទៅ​ 2.1.6.646​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន    Death Mask(Mouthdress) (30ថ្ងៃ), Identification Card *1  និង​Myth(Honor Hall)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​M Point Exchange Card(25-50)*10​​ , Identification Card *1​ និង​Myth(Honor Hall)*1

3. 2400 AK Gold  បាន     ​ Purger(Shotgun)​ (30ថ្ងៃ) , Identification Card *2 និង​Myth(Honor Hall)*1

4. 2800 AK Gold  បាន  Rare Golden Combination​ (30ថ្ងៃ), Identification Card *2  និង​Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Wolong-Destroyer(AR)(30ថ្ងៃ),​​ Wolong-Fan(Melee) (30ថ្ងៃ) ,​ Identification Card *3   និង​Myth(Honor Hall)*1

 

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo