សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 648!

April 10, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12 ​មេសា​ ឆ្នាំ2020 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី12 មេសា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី25​ មេសា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.647 ទៅ​ 2.1.6.648​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

 

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Fortune-Consumable  gift box(Package) (30ថ្ងៃ), Honor Scroll *1,Lucky Star(Fragment) *100និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Ghost Penesas(Dance Card)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     PVE Artifact Package Medical Bandage(*1),Honor Scroll *3 , + identification card x2និង Space Treasure chest Free Coupon *2

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Anonymous(Bow) (30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Blessing(Pistol)(90ថ្ងៃ),Honor Scroll *3 , Lucky Star(Fragment)*200និង Space Treasure chest Free Coupon *2

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Code:Black goat(M/F) (60ថ្ងៃ),Honor Scroll *5 , Lucky Star(Fragment)*300 និង Space Treasure chest Free Coupon *2

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Shiny Moon(Sniper) (30ថ្ងៃ),Honor Scroll *5 , Lucky Star(Fragment)*400និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Tiansen(Backdress) (180ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *4 , Lucky Star(Fragment)*500 និង Hornor Scroll *5

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Evo.(AR)(Permanent), Space Treasure chest Free Coupon *4 និង Hornor Scroll *5

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 400 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Fortune-Bag(Package)  *1

  • Evo.(Shotgun)(8Start):  Next-generation series|Special kill icon|High damage|10 projectiles per shot|Strong stability|Next-generation exclusive energy magazine|All-mode right-click to launch missiles
  • Fortune-Bag(Package) : Fortune-Bag(Package) Open it to get Auspicious clouds (fragments) and one of the following items randomly:|Dew(Pet)*1|180Days/Permanent Meteor Star(DanceCard) | Bully-Demarcation(Skin)| Bully-River(Skin)|100M Point|200M Point|Gun Soul Crystal(5000) |Gun Soul Crystal(10000)

New Honor Hall៖

         

  • Regulus-Summer(Rapid-Fire Machine Gun) : The Soul of the Yellow Emperor|Never Limited Sale|Won’t Log In to the Mall|Exclusive Tips for Glory Debut|Super High Damage|Super Fast Fire Rate|Super Long Range|Super Armor Piercing|Quick Switch Gun|Large Magazine Capacity|Excellent Stability | special kill icon | PVE recoilless | after the death of the owner does not fall | exclusive skills – the art of qi HUANG: | PVP hit 50 percent chance of additional | enemy maximum health 5% | maximum limit 50 | PVE hit 30% chance additional|The enemy’s maximum health value is 10%|Maximum
  • Regulus-Sword(Melee) : Ultra-high damage|Large range of attack|Left-click two combos|Exclusive PVE skills -: Flying dragon in the sky|Right-click under PVE full charge|Can release powerful attack|Super far and wide range of AOE damage|Add Damage on some PVE Mode
  • Inflammation Phoenix(Bazooka) : Switchable fire mode | rapid fire gun mode | extremely fast fire rate and strong explosive force | rocket launcher mode | super high damage and large explosion range | Add Damage on Some PVE Mode

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

  • Bully-lucky bag(Package) : Get one of the following items after opening| Bully-Warriors(AR) (Permanent)| Bully-World(Melee) (Permanent)|Thunder Package LV3 (90 days)|Thunder Package LV3 (30 days)| Bully-Warriors(AR) (3 days) | Bully-World(Melee) (3 days)| Bully-Warriors(AR) (15 days)| Bully-World(Melee) (15 days)|10M points

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី12 ខែ​មេសា ឆ្នាំ2021ដល់​ថ្ងៃ​ទី09 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2021 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo