សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 651!

April 23, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26 ខែមេសា ឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី26 ខែមេសា ឆ្នាំ2021 ដល់ ថ្ងៃទី09 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.650​ ​ទៅ​ 2.1.6.651​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន    V Heart(Wristdress) (60ថ្ងៃ), Identification Card *1  និង​Myth(Honor Hall)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​Brilliant Trail(M/F)​ (60ថ្ងៃ)​​ , Identification Card *1​ និង​Myth(Honor Hall)*1

3. 2400 AK Gold  បាន     ​ Gun Soul Crystal(50000)*8  , Identification Card *2 និង​Myth(Honor Hall)*1

4. 2800 AK Gold  បាន  Chasing Sun(Sniper) ​ (30ថ្ងៃ), Identification Card *2  និង​Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Dynasty-Proud(AR)(30ថ្ងៃ),​​ Dynasty-BroadSword(Melee) (30ថ្ងៃ) ,​ Identification Card *3   និង​Myth(Honor Hall)*1

 

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo