សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 652!

May 8, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10 ​ឧសភា ឆ្នាំ2021 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី10 ឧសភា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី23 ឧសភា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.651 ទៅ​ 2.1.6.652​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

 

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Fortune-Consumable  gift box(Package) (30ថ្ងៃ), Honor Scroll *1,Elemental Force(Fragment) *5និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Magician(Handdress)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     PVE Artifact Package Medical Bandage(*1),Honor Scroll *3 , + Elemental Force(Fragment) x5និង Space Treasure chest Free Coupon *1

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Ultimate Elastic(Melee) (Permanent),Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Double Barrel(H-Machinegun)(180ថ្ងៃ),Honor Scroll *3 , Elemental Force(Fragment)*10និង Space Treasure chest Free Coupon *2

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Undead(Bazooka)(180ថ្ងៃ),Honor Scroll *5 , Elemental Force(Fragment)*10 និង Space Treasure chest Free Coupon *2

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Minority(M/F) (60ថ្ងៃ),Honor Scroll *5 , Mischief(Fragment)*100និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Meteor Power(Backdress) (180ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *4 , Mischief(Fragment)*200 និង Hornor Scroll *5

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Pluto(AR)(Permanent), Space Treasure chest Free Coupon *4 , Mischief(Fragment)*300 និង Hornor Scroll *5

  • Pluto(AR)(8Start):  Unable to decompose | Unable to smelt | Unusable Sand of Time | Origin Series Nether Awakening | Dark Elemental Weapon | Death Will Attack | High damage | Fast rate of fire | Strong stability |Quick Reload | After hitting, there is a chance to destroy the enemy | Max HP | Exclusive kill effects | Add Damage in Some PVE mode

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី10 ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ2021ដល់​ថ្ងៃ​ទី07​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2021 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo