សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 653!

May 20, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី24 ខែឧសភា ដល់ ថ្ងៃទី06 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.652 ​ទៅ​ 2.1.6.653​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Chal(Throw)30Days+ Curse Seal(Fragment)*1 +Elemental force(fragment)*5+ Myth(Honor Hall)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​M Point(25-50)*10+ Curse Seal(Fragment)*1 + Elemental force(fragment)*5+ Myth(Honor Hall)*1

3. 2400 AK Gold  បាន     ​ Gun Soul Crystal(50000)*8 + Curse Seal(Fragment)*2 + Elemental force(fragment)*5+ Myth(Honor Hall)*1

4. 2800 AK Gold  បាន  Purger-X(Shotgun)30Days + Curse Seal(Fragment)*2 + Elemental force(fragment)*5+ Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Caesar-Sanction(Assault)30Days + Caesar-Conquest(Melee)30Days +  Curse Seal(Fragment)*4 + Elemental force(fragment)*10+ Myth(Honor Hall)*1

 

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

 

  • PLUTO LOYALTY

យើងអាចធ្វើការ Upgrade Pluto(AR) ដោយត្រូវការ​​ Curse Seal(Fragment) ដែលអាចទទួលបានពីការEvent ចំណាយ ៖

  • 10 Curse Seal(Fragment) +  Pluto(AR)(Permanent) can Combine to Pluto-Sand Scorpion(AR)(Permanent)

GM KiKo