សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 654!

June 4, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី07 មិថុនា ឆ្នាំ2021 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី07 មិថុនា ដល់​ថ្ងៃ​ទី20 មិថុនា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.653 ទៅ​ 2.1.6.654​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

 

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Youth(DanceCard)(30ថ្ងៃ), Honor Scroll *1,Venom(Fragment)*1និង Space Treasure chest Free Coupon *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    M Point Exchange Card(25-50)*5 ,Venom(Fragment)*2,Honor Scroll *3និង Space Treasure chest Free Coupon *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     PVE Artifact Package Medical Bandage(*1),Honor Scroll *3 , +Venom(Fragment)*2និង Space Treasure chest Free Coupon *1

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Satan Warriors(Crossbow) (30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3,Venom(Fragment)*2និង Space Treasure chest Free Coupon *1

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Beetles(Pistol)(90ថ្ងៃ),Honor Scroll *3 , Venom(Fragment)*3និង Space Treasure chest Free Coupon *2

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Ghost Rider(M/F)(60ថ្ងៃ),Honor Scroll *5 , Venom(Fragment)*3*10 និង Space Treasure chest Free Coupon *2

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Star Turtle(Shotgun)(90ថ្ងៃ),Honor Scroll *5 , Venom(Fragment)*4និង Space Treasure chest Free Coupon *4

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Dragon Boat (Backdress)  (180ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *4 , Venom(Fragment)*5 និង Hornor Scroll *5

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    The-Worm(Sniper)(Permanent), Space Treasure chest Free Coupon *4 , Venom(Fragment)*5 និង Hornor Scroll *5

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី07 ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ2021ដល់​ថ្ងៃ​ទី04 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2021 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo