តារាងការប្រកួត AK នៅខេត្តសៀមរៀប!

February 1, 2012

ការប្រកួត AK លើ​ដំបូង​ប្រចាំ​នៅ​ខេត្ត​សៀមរៀប​នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កុម្ភៈ​នេះ​ហើយ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ក្រុម​ខ្លាំងៗ​ទាំង​១៦ក្រុម​ដែរ​មាន​តារាង​ពេល​វាលា ​ប្រកួត​​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ការប្រកួតជំរុះជុំទី ១ (ថ្ងៃ២៥ ខែកុម្ភៈ)

Match Date Time Map Team Name
Win Lost Vs Team Name
Win Lost
G-1 25/02/2011 14:30 Kashi Castle Top 10 4 8 Vs Five Stars 8 4
G-2 25/02/2011 14:30 Nile Delta XTeen 5 8 Vs Red House I 8 5
G-3 25/02/2011 15:15 Kashi Castle Five Ghosts 7 1 Vs Fast Net I 1 7
G-4 25/02/2011 15:15 Nile Delta Khem Sokha I 8 3 Vs Khem Sokha II 3 8
G-5 25/02/2011 16:30 Kashi Castle Angkor Fast Internet I 8 1 Vs Monitep 1 8
G-6 25/02/2011 16:30 Nile Delta Angkor Fast Internet II 2 8 Vs Lem Kokpheng 8 2
G-7 25/02/2011 17:15 Kashi Castle Chong Rithmeas 2 8 Vs Fast Net I 8 2
G-8 25/02/2011 17:15 Nile Delta VIP Net 3 8 Vs Nila Internet 8 3

 

ការប្រកួតជំរុះជុំទី ២ (ថ្ងៃ២៦ ខែកុម្ភៈ)

Match Date Time Map Team Name
Win Lost Vs Team Name
Win Lost
G-9 26/02/2011 10:30 Kashi Castle Five Stars 8 3 Vs Red House I 3 8
G-10 26/02/2011 10:30 Nile Delta Five Ghosts 8 1 Vs Khem Sokha I 1 8
G-11 26/02/2011 11:15 Kashi Castle Angkor Fast Internet I 6 7 Vs Lem Kokpheng 7 6
G-12 26/02/2011 11:15 Nile Delta Fast Net I 3 8 Vs Nila Internet 8 3

 

ការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រាត់

Match Date Time Map Team Name
Win Lost Vs Team Name
Win Lost
G-13 26/02/2011 14:00 Kashi Castle Five Stars 4 8 Vs Five Ghosts 8 4
G-14 26/02/2011 14:45 Nile Delta Lem Kokpheng 8 5 Vs Nila Internet 5 8

 

ការប្រកួតយកជ័យលាភីលេខ ៣

Match Date Time Map Team Name
Win Lost Vs Team Name
Win Lost
G-15 26/02/2011 16:00 Kashi Castle Five Stars 3 8 Vs Nila Internet 8 3

 

ការប្រកួតយកជ័យលាភីលេខ ១

Match Date Time Map Team Name
Win Lost Vs Team Name
Win Lost
G-16 26/02/2011 17:00 Nile Delta Five Ghosts 5 8 Vs Lem Kokpheng 8 5