ព្រឹត្តិការណ៍ខែ មិថុនា បានមកដល់ហើយ!!!

February 1, 2012

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីក្នុង AK Online បាន​មក​ដល់​ទៀត​ហើយ! ដោយ​លើក​នេះ​កាន់​តែ​ល្អ និង​ពិសេស​ជាង​លើ​មុនៗ​ទៀត​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ត​រៀង​រាល់​ចុង​ សប្តាហ៍​ក្នុង​ខែ​មិថុនា នេះ​ភ្លាម​នឹង​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​ល្អៗ​ភ្លែត តើ​នៅ​ចាំ​អ្វី​ទៀត​?

 • ចូលកម្សាន្តជាមួយបទពិសោធន៍ x២

  អ្នកកម្សាន្តគ្រាន់តែចូលកម្សាន្តចាប់ពីថ្ងៃទី០៣-០៤ ១០-១១ ១៧-១៨ និងថ្ងៃទី២៤-២៥ វេលាម៉ោង១៤-១៦ នឹង​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍ x២

 

 • ចូល​កំសាន្ត​ភ្លាម​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ភ្លែត

  អ្នក​កំសាន្ត​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កំសាន្ត​ក្នុង​សេវា​កំសាន្ត AK Online ទៅ​តាម​ថ្ងៃ​ដែល​បាន​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម​នឹង​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​ល្អៗ​ភ្លាម​ ៖

  • ចូលកម្សាន្តចាប់ពីថ្ងៃទី០៣-០៤ នឹង​ទទួល​បាន Red QBZ95 និង Mind ចំនួន ៣ថ្ងៃ
  • ចូលកម្សាន្តចាប់ពីថ្ងៃទី១០-១១ នឹង​ទទួល​បាន Weapon Casting Machine និង Gold Dragon Statue ចំនួន ៣ថ្ងៃ
  • ចូលកម្សាន្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៧-១៨ នឹង​ទទួល​បាន Mark Scar(Assault) និង Nobody Dance Card ចំនួន ៣ថ្ងៃ
  • ចូលកម្សាន្តចាប់ពីថ្ងៃទី២៤-២៥ នឹង​ទទួល​បានកាតប្តូរសម្ភារៈក្នុង Window និង Platinum AK47 ចំនួន ៣ថ្ងៃ

បញ្ជាក់៖ តួអង្គមួយអាចទទួលបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្មុង ១សប្តាហ៍។