សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 655!

June 17, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី21 ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី04 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.654 ​ទៅ​ 2.1.6.655​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring Bracelet(Wristdress)60Days+ Mantis(Fragment)*1 + Myth(Honor Hall)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​Kirin(M/F)60Days + Mantis(Fragment)*1 + Myth(Honor Hall)*1

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Gun Soul Crystal(50000)*8​​​ + Mantis(Fragment)* 2 + Myth(Honor Hall)*1

4. 2800 AK Gold  បាន  Ray.(AR)30Days + Mantis(Fragment)*2 + Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Martial Art-Invincible(AR) 30Days + Martial Art-Spear(Melee) 30Days +  Mantis(Fragment)*4 + Myth(Honor Hall)*1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo