ឈ្មោះក្រុម​ដែលចូលរួបប្រកួតនៅសៀមរាប

July 17, 2012

ឈ្មោះ​ក្រុម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រកួត AK Online

No Team Name
1 The OrsZIN
2 YoungsterBEB
3 The Hoodlum
4 ThouSand Nights
5 NaGaExECute
6 HunTerXzKiLL
7 FiveAvataR
8 SevenUltimate
9 FiveStarReturn
10 IKnow CluB
11 TheDeath
12 TheEnd
13 BlackWolf
14 SereyNet MaFia
15 Solida Net
16 Army of Etlear