សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 656!

July 4, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី05 ​កក្កដា​ ឆ្នាំ2021 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី05 កក្កដា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី18​ កក្កដា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.655 ទៅ​ 2.1.6.656​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Burnning Firebird(DanceCard) (30ថ្ងៃ), Honor Scroll *1, Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Prepareing Gift(Fragment)*5

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    M Point Exchange Card(25-50)(*5),Honor Scroll *3 ,Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Prepareing Gift(Fragment)*5

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     PVE Artifact Package Medical Bandage(*1),Honor Scroll *3 , Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Prepareing Gift(Fragment)*5

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Dragon Tail Swing(Pistol)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3, Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Prepareing Gift(Fragment)*5

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Dragon Head(Melee)(90ថ្ងៃ),Honor Scroll *3 ,  Space Treasure chest Free Coupon *2 និង Prepareing Gift(Fragment)*5

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Shadow Sky(M/F) (60ថ្ងៃ),Honor Scroll *5 ,  Space Treasure chest Free Coupon *2 និង Prepareing Gift(Fragment)*5

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Dragon Dream(AR)(90ថ្ងៃ),Honor Scroll *5 , Space Treasure chest Free Coupon *4 និង Prepareing Gift(Fragment)*5

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Flag(Backdress)(180ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *4 , Honor Scroll *5 និង Prepareing Gift(Fragment)*5

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    WildFire Dragon(Flamethrower)Permanent ,Fire Heavy(Headdress)Permanent, Space Treasure chest Free Coupon *4 , Hornor Scroll *5 និង Prepareing Gift(Fragment)*5

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 400 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ AK Treasure(Gift Pack)  *1

  • AK Treasure(Gift Pack) :  Open Will get 1 Anniversary (Fragment) and one of the following items randomly:|30Days Martial Art – God of War(AR) |30Days Martial Art – General (Melee) | Stealth(Skill Book) |500 MPoint|1000 MPoint|200 MPoint|300 MPoint |100 Adjudicator(Fragment) |200 Adjudicator(Fragment) |300 Adjudicator(Fragment) |1788 Adjudicator(Fragment)

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo