សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 658!

July 15, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី19 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី19 ខែកក្កដា​ ដល់ ថ្ងៃទី01 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.657 ​ទៅ​ 2.1.6.658​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring Bracelet(Wristdress)60Days+ Gold Violet(Fragment)*1 + Myth(Honor Hall)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​Striker(M/F)60Days + Gold Violet(Fragment)*1 + Myth(Honor Hall)*1

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Gun Soul Crystal(50000)*8​​​ + Gold Violet(Fragment)* 2 + Myth(Honor Hall)*1

4. 2800 AK Gold  បាន  Windy(Shotgun)30Days + Gold Violet(Fragment)*2 + Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Caesar Sanction(Assault) 30Days + Caesar Conquest(Melee) 30Days +  Gold Violet(Fragment)*4 + Myth(Honor Hall)*1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo