សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 659!

July 30, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី02 ​សីហា​ ឆ្នាំ2021 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី02 សីហា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី15​ សីហា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.658 ទៅ​ 2.1.6.659​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Icy Dance(Dance Card) (30ថ្ងៃ), Honor Scroll *1, Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Sails(Fragment)*300

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    M Point Exchange Card(25-50)(*5),Honor Scroll *3 ,Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Sails(Fragment)*300

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     PVE Artifact Package Medical Bandage(*1),Honor Scroll *3 , Space Treasure chest Free Coupon *1 ,Identification Card *2និង Sails(Fragment)*300

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Gravity(Shotgun)(30ថ្ងៃ),Honor Scroll *3, Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Sails(Fragment)*300

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Winter Fairy(AR)(90ថ្ងៃ),Honor Scroll *3 ,  Space Treasure chest Free Coupon *2 និង Sails(Fragment)*300

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Bright Star(M/F)(60ថ្ងៃ),Honor Scroll *5 ,  Space Treasure chest Free Coupon *2 និង Sails(Fragment)*300

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Twin World(Sub-Gun)(180ថ្ងៃ),Honor Scroll *5 , Space Treasure chest Free Coupon *4 និង Sails(Fragment)*300

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Warm (Back)(180ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *4 , Honor Scroll *5 និង Sails(Fragment)*300

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Royal Energy-Leader(Trans-Gun)Permanent , Space Treasure chest Free Coupon *4 , Hornor Scroll *5 និង Sails(Fragment)*600

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

New Honor Hall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី02 ខែសីហា ឆ្នាំ2021ដល់​ថ្ងៃ​ទី29 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2021 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo