សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 663!

September 10, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី13 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី13 ខែកញ្ញា​ ដល់ ថ្ងៃទី26 ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.662 ​ទៅ​ 2.1.6.663​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Magical Luxury (Ring)30Days+ Sea King(Fragment)*1 + Myth(Honor Hall)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​Beast Tamer(M/F)60Days + Sea King(Fragment)*1 + Myth(Honor Hall)*1

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Gun Soul Crystal(50000)*8​​​ + Sea King(Fragment)* 2 + Myth(Honor Hall)*1

4. 2800 AK Gold  បាន  Shiny Moon (Sniper)30Days + Sea King(Fragment)*2 + Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Bully-River(AR)30Days + Bully- Demarcation(Melee)30Days +  Sea King(Fragment)*4 + Myth(Honor Hall)*1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo