សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 666!

October 8, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី11 ខែតុលា​ ឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី11 ខែតុលា​ ដល់ ថ្ងៃទី24 ខែតុលា ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.665 ​ទៅ​ 2.1.6.663​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Honor Scroll*1+ Gun Soul Crystal(50000)*1 + Silver Crystal (Fragment)*1

2. 800 AK Gold  បាន   Honor Scroll*2 + Gun Soul Crystal(50000)*2 + Dual Moon(Ear Dress)30Days +Silver Crystal (Fragment)*2

3. 2400 AK Gold  បាន Honor Scroll*2​​​ + Gun Soul Crystal(50000)* 3 + Blade Imperius (Melee)30Days+Silver Crystal (Fragment)*2

4. 2800 AK Gold  បាន  Cracker –Ray (Sniper)30Days + Silver Crystal (Fragment)*2 + Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Dragon Roar(Assault)30Days + Earth Guardian (M/F)60Days +  Silver Crystal (Fragment)*3+ Myth(Honor Hall)*1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo