សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 669!

October 24, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25 ​តុលា​ ឆ្នាំ2021 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី25 តុលា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី07​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.668 ទៅ​ 2.1.6.669 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Diablo EBR(Egg) *10, Dynamic(Honor Hall) *1, Space Treasure chest Free Coupon *1 , Radix Isatidis *10 និង Golden Mouse(Fragment)*80

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    PVE Artifact Package Medical Bandage)(*1),Dynamic(Honor Hall) *1 ,Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Golden Mouse(Fragment)*50

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     M Point Exchange Card(25-50)(*10),Dynamic(Honor Hall) *2 , Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Golden Mouse(Fragment)*50

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Diablo-Poison Fang(Melee)(180ថ្ងៃ),Dynamic(Honor Hall) *2, Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Golden Mouse(Fragment)*300

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Diablo- Dragon(AR)(180ថ្ងៃ),Dynamic(Honor Hall) *2 ,  Space Treasure chest Free Coupon *2 និង Golden Mouse(Fragment)*80

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Diablo Noble( Headdress )(90ថ្ងៃ),Dynamic(Honor Hall) *2 ,  Space Treasure chest Free Coupon *2 និង Golden Mouse(Fragment)*80

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Diablo-Evil Wing ( Back )(90ថ្ងៃ),Dynamic(Honor Hall) *2 , Space Treasure chest Free Coupon *4 និង Golden Mouse(Fragment)*80

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Diablo-Jazz(M/F)(90ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *4 , Dynamic(Honor Hall) *3 និង Golden mouse(Fragment)*100

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Nihility(AR)Permanent , Space Treasure chest Free Coupon *6 , Dynamic(Honor Hall) *3និង Golden mouse(Fragment)*100

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5 និង Scattere Memory(Fragment)*1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

New Honor Hall៖

Old Player Come Back

ព្រឹត្តិការណ៏ Old Player comeback គឺនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី​ 25តុលា រហូតដល់ថ្ងៃទី 30​ តុលា 2021​

  • លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួម​ ព្រឹត្តិការណ៏នេះគឺសម្រាប់តែតួអង្គចាស់ៗ ដែលមិនបាន Login ចាប់ពីថ្ងៃទី 25 កញ្ញា 2021​ រហូតដល់ថ្ងៃទី 24​ តុលា 2021​ តែប៉ុណ្ណោះ ៕​ ដោយគ្រាន់តែ​Login ចាប់ពីថ្ងៃទី25តុលា រហូតដល់ថ្ងៃទី 30​ តុលា 2021​ លោកអ្នកនឹងទទួលបានកាដូរពិសេសពីសេវាកម្មកម្សាន្ត AK2 ៕

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី25 ខែតុលា ឆ្នាំ2021ដល់​ថ្ងៃ​ទី21 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2021 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo