សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 671!

November 5, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី08 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី08 ខែវិ​ច្ឆិកា​ ដល់ ថ្ងៃទី21 ខែវិ​ច្ឆិកា ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.670 ​ទៅ​ 2.1.6.671​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Adventure(Honor Hall)*1 + Cambodian Flag(Mouthdress)90Days

2. 800 AK Gold  បាន   Adventure(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8

3. 2400 AK Gold  បាន Adventure(Honor Hall)*1​​​ + Giana(Sub-Gun)30Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Adventure(Honor Hall)*2 + Della(M)/Leah(F)30Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Adventure(Honor Hall)*2 + Zera-Dee(Transformgun)30Days +  Sincere love(Melee)30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo