សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 674!

December 10, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី13 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2021 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី13 ខែធ្នូ​ ដល់ ថ្ងៃទី19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.673 ​ទៅ​ 2.1.6.674​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Adventure(Honor Hall)*1 + Moon Rider(Pistol)​​ 90Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​Adventure(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Adventure(Honor Hall)*1​​​ + Ice Dragon Wing(Backdress) 60Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Adventure(Honor Hall)*2 + Dragon Fly(M)/Phoenix Dance(F) 30Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Adventure(Honor Hall)*2 + Martial Art – Gof of War(AR) 30Days +  Martial Art – General(Melee) 30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo