សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 676!

December 19, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20 ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ2021 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី20 ធ្នូ​​​ ឆ្នាំ2021 ដល់​ថ្ងៃ​ទី02​ មករា ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.675 ទៅ​ 2.1.6.676 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*1 +Emperor World(Bow) 3Days +M Points Exchange Card(10)*10

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*1 +  PVE Artifact Package Medical Bandage *1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(20-25) *10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*2 +Black Shining Star (Grenade) 7Days +Hades-abyss (Sniper) 7Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Dynamic (Honor hall)*2  +  Dance Night DJ (Backdress) 60Days

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Dynamic (Honor hall)*3  +  School of Creation (M/F) 60Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Dynamic (Honor hall)*3  +  Demon King(AR)Permanent + Holy Memories(Fragment)*1

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5 និង Holy Memories(Fragment)*1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

New Honor Hall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021ដល់​ថ្ងៃ​ទី17 ខែមករា​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo