តារាងប្រកួត AK Online សម្រាប់ខែសីហា

July 26, 2012

ការ​ប្រកួត​ជុំទី១

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 –/08/2012 8h:45 Team 1 0 Vs 0 Team 2
A2 –/08/2012 9h:55 Team 3 0 Vs 0 Team 4
A3 –/08/2012 11h:15 Team 5 0 Vs 0 Team 6
A4 –/08/2012 13h:50 Team 7 0 Vs 0 Team 8
A5 –/08/2012 15h:00 Team 9 0 Vs 0 Team 10
A6 –/08/2012 16h:20 Team 11 0 Vs 0 Team 12
A7 –/08/2012 17h:30 Team 13 0 Vs 0 Team 14
A8 –/08/2012 18h:50 Team 15 0 Vs 0 Team 16

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី២(វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 –/08/2012 9h:05 Winner A1 0 Vs 0 Winner A2
B2 –/08/2012 10h:30 Winner A3 0 Vs 0 Winner A4
B3 –/08/2012 13h:30 Winner A5 0 Vs 0 Winner A6
B4 –/08/2012 15h:05 Winner A7 0 Vs 0 Winner A8

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី៣(វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 –/08/2012 16h:45 Winner B1 0 Vs 0 Winner B2
C2 –/08/2012 17h:35 Winner B3 0 Vs 0 Winner B4