សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 677!

December 30, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី03 ខែមករា​ ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី03 ខែមករា​ ដល់ ថ្ងៃទី16 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.676 ​ទៅ​ 2.1.6.677​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Kulun(Honor Hall)*1 + Anonymous(Bow)​​ 60Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​Kulun(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Kulun(Honor Hall)*1​​​ + Star Era(M/F) 60Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Kulun(Honor Hall)*2 + Dragon Soul(Sniper) 60Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Kulun(Honor Hall)*2 + Martial Art – Invincible(AR) 30Days +  Martial Art – Spear(Melee) 30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo