សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 680!

January 28, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី31 ខែមករា​ ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី31 ខែមករា​ ដល់ ថ្ងៃទី13 ខែកុម្ភះ​ ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.679 ​ទៅ​ 2.1.6.680 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Galaxy Pack(Honor Hall)*1 + Spirit(Grenade)​​ 60Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​Galaxy Pack(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Galaxy Pack(Honor Hall)*1​​​ + Ghost Rider(M/F) 60Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Galaxy Pack(Honor Hall)*2 + Judge-Detective(Sub-Wepon)60Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Galaxy Pack(Honor Hall)*2 + Zera-Dee(Transformgun)30Days +  Sincere love(Melee) 30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo