សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 682!

February 12, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14 កុម្ភះ ឆ្នាំ2022 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី14 កុម្ភះ​​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី27​ កុម្ភះ ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.681 ទៅ​ 2.1.6.682 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*1 +Combustion Engine(AR) 3Days + Devil Smile(Pistol) 3Days

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*1 +  affection(Grenade) 30Days + MATIC DUEL SET(M/F) Permanent

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*2 +Dance Sky Wing(Backdress) 60Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Dynamic (Honor hall)*2  +  Devil Smile(Pistol) 30Days

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Dynamic (Honor hall)*3  +  Romeo(M)&Juliet(F)60Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Dynamic (Honor hall)*3  +  Yulan Double Star (Sub-Gun)Permanent

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5 និង Romantic Heart(Gift package)*1

  • Romantic Heart(Gift package)  : Open to get Romantic Heart(Fragment)*1 ,and random one of the following Item :Dance Sky Wing(Backdress) Permanent | Romeo(M)/Juliet(F) Permanent | Combustion Engine(AR) Permanent|Devil Smile(Pistol) Permanent | Blue Spring(Assault) 30days| Diamond Star(Assault) 30days|Honor Scroll  *2| Honor Scroll  *1| Grenade Pack LV3 30days| affection(Grenade) |200 M-Point

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

Old Player Come Back

ព្រឹត្តិការណ៏ Old Player comeback គឺនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី​ 14 កុម្ភះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 15​ មីនា 2022​

  • លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួម​ ព្រឹត្តិការណ៏នេះគឺសម្រាប់តែតួអង្គចាស់ៗ ដែលមិនបាន Login ចាប់ពីថ្ងៃទី 14​ មករា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី 13​ កុម្ភះ 2022​ តែប៉ុណ្ណោះ ៕​ ដោយគ្រាន់តែ​Login ចាប់ពីថ្ងៃទី14​ កុម្ភះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 15​ មីនា 2022​ លោកអ្នកនឹងទទួលបានកាដូរពិសេសពីសេវាកម្មកម្សាន្ត AK2 ៕

G Mission Find Love

ព្រឹត្តិការណ៏ G Mission Find Love គឺនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី​ 14 កុម្ភះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 13​ មីនា 2022​

  • លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួម​ តួអង្គទាំងអស់ត្រូវធ្វើការស្វែងរកកាតទាំង4 រួមមាន L(Card),O(Card),V(Card) និង E(Card) មកផ្គុំចូលគ្នាដើម្បីទទួលបានកាដូពិសេសពីសេវាកម្មកម្សាន្ត AK2 online ។ សម្រាប់កាតទាំង4នេះ តួអង្គទាំងអស់អាចស្វែងរកបានក្នុង​ វគ្គ​​ G-Mission(PAC-MAN Garden)៕

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី14 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី13 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo