សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 683!

February 25, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី28 ខែកុម្ភះ​ ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី28 ខែកុម្ភះ​ ដល់ ថ្ងៃទី13 ខែមីនា ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.682 ​ទៅ​ 2.1.6.683 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Galaxy Pack(Honor Hall)*1 + Magnificent(Pistol)​ 60Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​Galaxy Pack(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Galaxy Pack(Honor Hall)*1​​​ + Purple Emperor Dragon(HMG) 60Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Galaxy Pack(Honor Hall)*2 + Neil(M/F) 60Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Galaxy Pack(Honor Hall)*2 + Blossom-Fairy(AR)30Days +  Martial Art -Spear(Melee) 30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo