សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 685!

March 11, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14 មីនា​ ឆ្នាំ2022 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី14 មីនា​​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី27​ មីនា ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.684 ទៅ​ 2.1.6.685 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*1 +100 M-Point

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*1Phoenix Fire(Melee)​​Permanent

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*2 +Variety Lolita(Pistol) 30Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Dynamic (Honor hall)*2  +  Four Wings (Backdress) 60Days

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Dynamic (Honor hall)*3  +  Dragon Fire(M)/Phoenix Ice(F)​60Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Dynamic (Honor hall)*3  +  Emperor Brilliant(Assault)Permanent +Emperor Ambition (Fragment)*1

  • Emperor Ambition (Package) : Open to Must get Emperor Ambition (Fragment)*1 , and one of following items randomly : Four Wings (Backdress) Permanent , Dragon Fire (M)/ Phoenix Ice (F) Permanent , Sun Rainbow(Melee) permanent/30Day , Fly Rainbow(Assault) 30Days , Honor Scroll 2/3 , Grenade Pack LV3 30Days , M Point 500 / 200 .

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

New Honor Hall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី10 ខែមេសា​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo