សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 686!

March 25, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី28 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី28 ខែមីនា​ ដល់ ថ្ងៃទី10 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.685 ​ទៅ​ 2.1.6.686 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Jade-Knife(Melee) 60Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Thunder-Slayer(AR) 60Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Spirit-Slayer(M/F) 60Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Chasing Sun(Sniper)30Days +  Shawdow Arrow(Pistol)30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo