សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 689!

April 24, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី25 ខែមេសា​ ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី25 ខែមេសា​​ ដល់ ថ្ងៃទី08 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.688 ​ទៅ​ 2.1.6.689 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Emperor World(Bow) 30Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Black Shining Star (Grenade) 30Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Drake (Male)/Elena (Female) 30Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Fly Rainbow(Assault) 30Days +  Sun Rainbow(Melee) 30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ផែនទីថ្មី​ LEGO Town (PVP Team Mode)

GM KiKo