សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 692!

May 7, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី09 ឧសភា ឆ្នាំ2022 ។

បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី09 ឧសភា​​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី2២​ ឧសភា ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.691 ទៅ​ 2.1.6.692 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Time Pack(Honor hall)*1 +Ancient Needle(Melee​​)30Days

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Time Pack(Honor hall)*1 +  Battle-Dancer(Pistol)15Days

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Time Pack(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Time Pack(Honor hall)*2 +Genesis Flare(Backdress) 30Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Time Pack(Honor hall)*2  +  White Amethyst(M/F) 30Days

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Time Pack(Honor hall)*3  +  Radiation burst Gamma.(AR)30Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Time Pack(Honor hall)*3  +  M202A1-Gold Pattern(Bazooka)Permanent

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5 និង Genesis Gift (Gift pack)*1

  • Genesis Gift (Gift pack) : Open Must get God bestows (Fragment) *1 ,Random to obtain one of the following items::Genesis Flare(Backdress) Permanent |White Amethyst(F)/White Amethyst(M) Permanent |Radiation burst Gamma.(Assault) Permanent |Battle-Dancer(Pistol) Permanent | Blue Spring(Assault) 30d | Diamond Star(Assault) 30d |Honor Scroll *2 | Honor Scroll *1|Grenade Pack Lv3 30d | affection(Grenade) |200 M-Point

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី09 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី05 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo