ច្បាប់ និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួត AK2 2022 League រដូវកាលទី2

May 31, 2022

ស្វាគមន៍មកកាន់ AK2 2022 League

ដោយសារតែមានការទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរ AK2 Online នៅពេលនេះ បានពាំនាំមកនៅការប្រកួត AK2 2022 League ដែលជាការប្រកួតស្វែងរកពិន្ទុសន្សំទៅកាន់ Clan របស់ខ្លួន ចាប់តាំងពីសប្ដាហ៍ទី1 រហូតដល់ សប្ដាហ៍ទី8 ។
សម្រាប់ AK2 Online ថ្ងៃនេះបានដាក់បង្ហាញចេញនៅបទបញ្ជាការប្រកួតAK2 2022 Leagueដល់កីឡាករ និងប្រិយមិត្ត AK2 ទាំងអស់អោយបានយល់ដឹងពីបទបញ្ជាដែលបានចងក្រងរួចដែលមាននៅខាងក្រោម៖

បទបញ្ជាការប្រកួត AK2 2022 League

1.លក្ខខណ្ឌកីឡាករ

1.1. ក្រុមចូលរួម

សម្រាប់ក្រុមដែលត្រូវបានចូលរួមគឺជាក្រុមដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែលមានភាព ច្បាស់លាស់ក្នុងនោះត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីអំពីក្រុមរបស់ខ្លួននិងសមាជិករបស់ខ្លួន។ ក្រុមដែលអាចចូលរួមត្រូវបានកំណត់ចំនួនក្រុមក្នុងការប្រកួតតាមការកំណត់របស់អ្នករៀបចំការប្រកួតឬ តាមការកំណត់ដែលមានប្រកាសអំពីចំនួនកំណត់នៃក្រុម ដែលអាចមកចូលរួមការប្រកួតបាន។

សម្រាប់ 16 ក្រុមដែលមានសិទ្ធិចូលរួមការប្រកួត ក្រុមហ៊ុន សប្បាយ បានឧបត្ថមជាទឹកប្រាក់ចំនួន​20ម៉ឺនរៀល (50 ដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងមួយរដូវកាល។

1.2. សមាជិកក្រុម

 • គ្រប់កីឡាករ ឬគ្រូបង្វឹក ត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួន។
 • សមាជិកក្រុមអាចមានចំនួន.8នាក់មកកាន់ការប្រកួតក្នុងនោះត្រូវបានកំណត់សមាជិក ម្នាក់ជាប្រធានក្រុមឬអាចហៅជាភាសាអង់គ្លេសបានថា(CaptainTeam)។
 • សមាជិកក្រុមចំនួន 8នាក់ ត្រូវមានកីឡាករ 5នាក់ បំរុង 2នាក់ គ្រូបង្វឹក1នាក់។
 • កីឡាករទាំងអស់ត្រូវមកធ្វើការចុះឈ្មោះ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវឯកសារស្គាល់មីខ្លួន ដើម្បីបញ្ជាក់សមាសភាពកីឡាករនិមួយៗ។
 • ក្នុងចំណោមកីឡាករទាំងអស់អាចជ្រើសរើសកីឡាករណាម្នាក់ជាប្រធានក្រុម ក្នុងករណីគ្មានគ្រូបង្វឹក។
 • ក្នុងករណីដែលកីឡាករមិនមានគ្រូបង្វឹក នោះប្រធានក្រុមអាចជាកីឡាករចូលរួមប្រកួត ឬអាចធ្វើជាឈរពីក្រោយបញ្ជារក្រុមរបស់ខ្លួនបាន ។ 
 • សមាជិកក្រុមមិនអាចផ្លាស់ប្តូរ ដាក់បន្ថែមបានទេនៅពេលដែលប្រកាសសមាជិករួចរាល់។
 • គ្រូបង្វឹកមានសិទ្ធិឈរនៅទីតាំងប្រកួតបាន។
 • គ្រូបង្វឹក និងប្រធានក្រុម អាចនិយាយជាមួយកីឡាករក្នុងពេលប្រកួតត្រឹមតែ 15វីនាទីដំបូង នៃ3នាទីរបស់ការប្រកួតជុំនីមួយៗ​។
 • គ្រូបង្វឹក និងប្រធានក្រុម អាចនិយាយជាមួយកីឡាករបើសិនជាមានបញ្ហារលោតចេញ (Disconnect)។
 • គ្រូបង្វឹកមិនអាចចូលរួមប្រកួតបានទេ

1.3. ឈ្មោះរបស់ក្រុម

សម្រាប់ឈ្មោះក្រុមតម្រូវអោយសមាជិកទាំងអស់កំណត់អំពីឈ្មោះក្រុមអោយបានច្បាស់លាស់រួចប្រធានក្រុមត្រូវរាយការណ៍ឬប្រាប់ទៅកាន់ភ្នាក់ងាររៀបចំការប្រកួតអោយបានច្បាស់ដើម្បីអោយ ពួកគាត់ទទួលយកនិងរក្សាឈ្មោះរបស់ខ្លួនដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការប្រកួតនោះ។

1.4. ឈ្មោះរបស់កីឡាករ

កីឡាករទាំងអស់ត្រូវតែមានឈ្មោះពិតប្រាកដដែលភ្ជាប់ជាមួយលិខិតឬឯកសារបញ្ជាក់យ៉ាង ច្បាស់លាស់អំពីសាមីខ្លួនរីឯឈ្មោះសម្រាប់តួអង្គក៏ត្រូវសរសេរបញ្ជាក់អោយច្បាស់ផងដែរទៅកាន់ ភ្នាក់ងាររៀបចំការប្រកួតមុនពេលការប្រកួតមកដល់។

1.5.  អាយុរបស់កីឡាករ

អាយុត្រូវបានកំណត់ដែលអាចចូលរួមបានគឺ.16ឆ្នាំគិតត្រឹមពេលប្រកួត។ប្រធានក្រុមនិង កីឡាករទាំងអស់ត្រូវស្ថិតក្នុងវ័យដែលបានកំណត់ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលមកកាន់ការប្រកួត។

1.6.  រូបសម្គាល់ក្រុម ឬស្លាកសញ្ញាសម្គាល់របស់ក្រុមនីមួយៗ

រូបសម្គាល់ក្រុមដែលយើងអាចហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា (Logo ​​​team) ដែលវាអមភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះក្រុម និងសមាជិកដែលអាចបញ្ជាក់បានថា ក្រុមនោះមានសិទ្ធពេញ លេញក្នុងការប្រកួត។រូបសម្គាល់ក្រុមត្រូវកំណត់អោយបានត្រឹមត្រូវមិនអាចយករូបណាដែលខុសពីគោលការណ៍ហាមឃាត់ឡើយ។

ដូចជាៈ

 • រូបអាសអាភាស
 • រូបស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗរបស់គេមកដាក់ជារបស់ខ្លួន
 • រូបបង្ហាញពីសកម្មភាពមើលងាយ
 • រូបអក្សរផ្សេងៗដែលអាចសន្មត់បានថាជាការមើលងាយ។ 

2. អំពីការប្រកួត

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃប្រកួត AK2 2022 League រដូវកាលទី1 ថ្ងៃទី 19 ដល់ថ្ងៃទី20 ខែមីនា ឆ្នាំ2022

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃប្រកួត AK2 2022 League រដូវកាលទី2 ថ្ងៃទី 18 ដល់ថ្ងៃទី19 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022

2.1.ព័ត៌មាននៃការប្រកួត

ការប្រកួតមាន 4 រដូវកាល ដោយក្នុងរដូវកាលនីមួយបែងចែកចេញជា ២ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រកួត ដោយមាន លក្ខខណ្ឌការប្រកួត Online Team Challenge  និងលក្ខខណ្ឌការប្រកួត​ AK2 2022 League។ 

2.2. លក្ខខណ្ឌការប្រកួត Online Team Challenge 

 • ការប្រកួត  Online Team Challenge  គឺតម្រូវអោយលេងនៅក្នុងសេវាកម្សាន្ត AK2 ដែលលេងចាប់ពីម៉ោង 1រសៀល រហូតដល់ ម៉ោង 6ល្ងាច ដើម្បីសន្សំពិទ្ទុឡើងមកលេងនៅវគ្គចាប់ពូល AK2 2022 League ។
 • សំរាប់រដូវកាលនីមួយៗគឺយកក្រុមដែលចូលរួមចំនួន 16 ក្រុម។
 • តម្រូវអោយមាន កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារៈប្រកួតដោយខ្លួនឯង ។

2.3. លក្ខខណ្ឌការប្រកួត AK2 2022 League

 • 16ក្រុមដែលជាប់នៅក្នុង​ការប្រកួត Online Team Challenge គឺមានសិទ្ធិឡើងមកលេងការប្រកួត AK2 2022 League។
 • ការប្រកួត AK2 2022 League ដែលត្រូវបានបែងជាចេញជា 4 រដូវកាល 
 • ការប្រកួត AK2 2022 League មាន 16 ក្រុម ដោយការប្រកួតនេះមានការសន្សំពិន្ទុដើម្បីឡើងទៅការប្រកួតជម្រុះជើងឯក ក្រុមដែល
  ជាជ័យលាភីលេខ 1 និងជើងឯករងទាំង ពីរទៀតក្នុងរដូវកាលទី1ដល់ទី4 អាចមានឈ្មោះប្រកួតស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរដូវកាលបន្ទាប់ ជាមួយ 13ក្រុមផ្សេងទៀត។
 • ក្រុមតម្រូវអោយចុះឈ្មោះក្រុមនិងសមាជិកជាមួយអ្នករៀបចំការប្រកួត។
 • ក្រុមប្រកួតទាំងអស់ត្រូវប្រើតួអង្គខ្លួនឯងដែលមានកម្រិតចាប់ពី 80 ឡើងទៅ។
 • ការបោះកាក់សំរាប់ការប្រកួត : ក្រុមដែលឈ្នះការបោះកាក់អាចរើសយក Pick និង Ban map មុនឬរើសពណ៌មុន ។

2.4. ផែនទីនៃការប្រកួត

សម្រាប់ការប្រកួតលើកីឡាអេឡិចត្រូនិក.AK2.Online.ការដាក់ផែនទីវាជាការចាំបាច់សម្រាប់យកមកធ្វើការប្រកួតដោយផែនទីទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាផែនទីដែលត្រូវបានកំណត់យកមករៀបចំប្រកួត ដោយត្រូវបានសម្រេចពីភ្នាក់ងារក្រុមការងាររៀបចំការប្រកួតរួចជាស្រេច ហើយក៏មានការអនុវត្តសាកល្បង ( Testing ) រួចរាល់មុននិងសម្រេចយកផែនទីនោះមកដាក់បញ្ជូលជាផែនទីជាក់លាក់សម្រប់កីឡាករប្រកួត។

ការបោះកាក់ និងការបិទផែនទីមិនយកមកប្រកួត ( Ban Maps )

នៅពេលបោះកាក់ អ្នកឈ្នះមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើស ពណ៌ ឬជ្រើសរើសការបិទផែនទីមុន​ ( Ban Maps )

-ក្បួនបិទ ( Form Ban Map): 1- 2 – 1 – 1 – 1 ហើយផែនទីចុងក្រោយជាផែនទីដែលយកមកធ្វើការប្រកួត។

-ក្បួនបិទផែនទី BO3 : (A)Ban 1, (B)Ban 1, (A)PIck 1, (B)Pick1 , (A)Ban 1,(B)Ban 1, ហើយផែនទីចុងក្រោយជាផែនទីដែលយកមកធ្វើការប្រកួតទី3 ។

2.5.សម្ភារៈនៃប្រកួត
សំគាល់ ( សម្រាប់សម្ភារៈដែលមាននៅក្នុងបទបញ្ជា និងច្បាប់នៃការប្រកួតត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកួត ចំណែកឯសម្ភារៈដែលមិនមាននៅក្នុងការកំណត់របស់បទបញ្ជា និងច្បាប់នៃការប្រកួត គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់ឡើយ។ )

2.6.សម្ភារៈប្រកួតរបស់កីឡាករ

រាល់សម្ភារៈប្រកួតដែលអាចយកមកធ្វើការប្រកួតបាន តម្រូវអោយសម្ភារៈទាំងនោះ ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីរៀបចំការប្រកួតជាមុនសិន។

សម្ភារៈដែលយកមកប្រកួតអាចមានដូចជាៈ Mouse, Keyboard, Handset, Mousepad ។ ចំពោះសម្ភារៈដទៃទៀតពុំអនុញ្ញាតឡើយ។

3. ច្បាប់នៃការប្រកួត ឬបទបញ្ជាការប្រកួត

 • សព្វាវុធទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតអោយដាក់បន្ថែមត្បូង (Gun Soul) និងសត្វចិញ្ចឹម (Pet)ឡើយ។
 • កីឡាករទាំងអស់ត្រូវអាចដើរបាននៅនាទី 2:55
 • មានចេតនា ប្រើប្រាស់កំហុសផែនទី (Map Bug) នឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីការប្រកួត ឬអាចកំណត់អោយក្រុមនោះធ្លាក់ពីការប្រកួតតែម្ដង។
 • ប្រសិនបើកីឡាករទាំងអស់មិនអាចបញ្ចប់ដោយសារតែហេតុផលដោយអចេតនា និងមិនបានរំពឹងទុក ដូចជា Server ឈប់ដំនើរការ ឬគាំង ពិន្ទុជុំនោះនឹងត្រូវបានបោះបង់ និងការប្រកួតត្រូវចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។
 • បើសិនជា កីឡាករមានបញ្ហា (ស្ថានភាពកាយសម្បទា) មិនអាចបន្តការប្រកួត អ្នករៀបចំ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវទេ។ 
 • ប្រសិនបើសមាជិកក្រុមមិនគ្រប់ចំនួន 5នាក់ទេ នោះត្រូវកំណត់ចាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 • ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកួត ការប្រើប្រាស់ Hacks, Bugs, និងThird Party Tools ត្រូវបានហាមឃាត់ ។ បើពិនិត្យឃើញ ក្នុងករណីនោះមានក្រុមណាដែលបានលួចប្រើប្រាស់ក្រុមនោះ នឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ការប្រកួត និងអោយធ្លាក់ពីការប្រកួតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 •  អ្នកប្រកួតអាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រកួតផ្ទាល់ខ្លួនបានដូចជា Mouse, Keyboard និង Headset ក្នុងករណីដែលកំពុងប្រកួតសម្ភារៈនោះមានបញ្ហា ការប្រកួតនៅតែបន្ត។
 • ករណីទី1 ចំពោះបញ្ហា Disconnect, Crashesបើមានភាគី ( A ) ឫបើមានភាគី ( B ) ខាងណាបាញ់ដាច់សមាជិកភាគីណាមួយដាច់តែ ១នាក់ ដែលកើតឡើងអំឡុងពេលប្រកួតនៅនាទីលើ 1:30 ដោយមិនទាន់បានដាក់គ្រាប់បែក (C4) នោះការប្រកួតអាច Restart បាន ប៉ុន្តែបើនៅក្រោម នាទី 1:30 នោះការប្រកួតត្រូវតែបន្ត។
 • ករណីទី2 ចំពោះបញ្ហា Disconnect, Crashes បើមានភាគី ( A ) ឫបើមានភាគី ( B ) ខាងណាបាញ់ដាច់សមាជិកភាគីណាមួយដាច់តែ ២នាក់ មុននាទី 1:30 ហើយមិនទាន់បានដាក់គ្រាប់បែក (C4) ក្រោយមកភាគី ( B ) ដែលបាត់បង់សមាជិកនោះមានការ Disconnect, Crashes សមាជិកម្នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្រោមនាទី 1:30 នោះ ការប្រកួតនៅតែបន្ត។
 • ករណីទី 3 ចំពោះបញ្ហា Disconnect, Crashes ដូចករណីទី2 ខាងលើ មុននាទី 1:30 ហើយមិនទាន់បានដាក់គ្រាប់បែក (C4) ប្រសិនបើភាគី ( A ) ដែលត្រូវបានបាញ់ដាច់សមាជិក ២នាក់នោះ ហើយភាគី( A ) ដដែលបានបាញ់ដាច់សមាជិកភាគី ( B ) មានការ Disconnect, Crashes វិញ នោះមានសិទ្ធិជ្រើសរើស ប្រកួតបន្ត ឬធ្វើការសុំចាប់ផ្ដើមប្រកួតសារជាថ្មី ។
 • កីឡាករទាំងអស់ត្រូវមានសុជីវធម៌ និង គោរពពេលវេលាក្នុងការប្រកួត។ ក្នុងករណីដែលក្រុមណាមួយមកយឺតរយៈពេល ១០នាទី នោះនឹងចាត់ទុកថាចាញ់ រីឯក្រុមម្ខាងទៀតជាអ្នកឈ្នះ ។
 • គ្រប់សមាជិកក្រុមទាំងអស់ដាច់ខាតត្រូវរាយការណ៍ទៅក្រុមរបស់ខ្លួន យ៉ាងតិច ៣០នាទីមុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្តើម។ ប្រសិនបើដល់ពេលប្រកួតហើយនៅតែមិនទាន់បង្ហាញខ្លួន ឬមានការយឺតយ៉ាវនៅពេលប្រកួតលើសពី ១០នាទី នោះគឺចាត់ទុកថាអវត្តមាន ឬបោះបង់ការប្រកួត។ ចំណែកឯក្រុមម្ខាងទៀតចាត់ទុកថាឈ្នះ ហើយរង់ចាំការប្រកួតបន្ត។
 • ប្រសិនបើមានលទ្ធផល Point ស្មើគ្នាក្នុង Group Stage មានចំនួន 3 ក្រុម នោះយើងនឹង ធ្វើការប្រកួតវគ្គ Personal Mode ដែលយកសមាជិកក្នុងក្រុម 3នាក់ ដើម្បីធ្វើការប្រកួតដោយយក Kill បូកសរុប។ បើ Point Kill តិចជាងគេជាអ្នកចាញ់។
 • ប្រសិនបើមានលទ្ធផល Point ស្មើគ្នាក្នុង Group Stage មានចំនួន 2 ក្រុម នោះយើងនឹងធ្វើការប្រកួតវគ្គ Boom Mode ដោយលេងគិត 3 point មុនឈ្នះ។
 • ប្រសិនបើក្រុមណាមួយមិនបានគោរពទៅតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាកណ្ដាល( Referee ) ឬធ្វើអោយមានកំហុសណាមួយ អាជ្ញាកណ្ដាលមានសិទ្ធកំណត់កំហុសដោយប្រើប្រាស់ កាតលឿង ឬកាតក្រហមទៅកាន់ក្រុមនោះ។
 • កាតលឿង (កំហុសមធ្យម)ៈ ជាការព្រមាន ។
 • កាតក្រហមកំហុស( ធ្ងន់ធ្ងរ)​ៈ ជាការដកសិទ្ធកីឡាករមួយរូប ឬកំណត់អោយក្រុមនោះចាញ់តែម្ដង។
 • នៅពេលដែលក្រុមណាមួយដល់ម៉ោងប្រកួត ហើយមិនព្រមចូលទីតាំងប្រកួតតាមការកំណត់របស់ ( Referee ) ទេ នោះនិងត្រូវកំណត់អោយចាញ់តែម្ដង។
 • ករណីដែលក្រុមខាងណាមួយសុំបោះបង់សិទ្ធក្នុងការប្រកួត នោះលិទ្ធផលឈ្នះ និងផ្ដល់ទៅអោយក្រុមដែលជាដៃគូរក្នុងការប្រកួតនោះ។

3.1. របៀបនៃការប្រកួត

ក្រុមដែលចូលរួមតម្រូវអោយលេងនៅវគ្គ.Online.Team.Challenge.ដើម្បីសន្សំពិន្ទុឡើងមកលេងនៅ វគ្គចាប់ពូលនិងវគ្គជម្រុះ។

3.2. ការចាប់ពូលក្រុម

វគ្គចាប់ពូលគឺមាន 16ក្រុមដែលចែកជា 4ពូលសន្សំពិទ្ទុឡើងទៅលេងវគ្គ 8ក្រុមចុងក្រោយ (Quarter Final) ។ ការប្រកួតលេង​ 5 Round ដោយក្រុមដែលយកឈ្នះមានពិទ្ទុដូចខាងក្រោម៖

 • 5:0 អ្នកឈ្នះ បាន 5 ពិន្ទុ, អ្នកចាញ់ បាន 0 ពិន្ទុ
 • 5:1អ្នកឈ្នះ បាន 5 ពិន្ទុ, អ្នកចាញ់ បាន  1 ពិន្ទុ
 • 5:2 អ្នកឈ្នះ បាន 5 ពិន្ទុ, អ្នកចាញ់ បាន 2 ពិន្ទុ
 • 5:3 អ្នកឈ្នះ បាន 5 ពិន្ទុ, អ្នកចាញ់ បាន 2 ពិន្ទុ
 • 5:4 អ្នកឈ្នះ បាន 4 ពិន្ទុ, អ្នកចាញ់ បាន 3 ពិន្ទុ

3.3. ការប្រកួតជម្រុះ

បៀបប្រកួតក្នុងការប្រកួត វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ (Quarter Final) ក្រុមត្រូវប្រកួតគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌចាញ់ធ្លាក់ ឈ្នះឡើងដើម្បីស្វែងរកជើងឯកនៃការប្រកួត

ការចាប់គូរប្រកួតវគ្គជម្រុះ :

4.អាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងករណីមានជំលោះ ឬវិវាទពីការប្រកួត

 • អាជ្ញាកណ្ដាលមានសិទ្ធិក្នុងការកាត់សេចក្តីទៅលើកាប្រកួតដោយស្របតាមគោលការណ៍ Fair Play មិនលម្អៀង ។​ 
 • រាល់ការកាត់សេចក្តីនឹងមិនអាចមានការតវ៉ាបន្តបានឡើយក្រោយពីប្រកាសសំរេចរួចជាស្ថាពរ។
 • មានសិទ្ធដកឬកាត់សេចក្ដីចុងក្រោយទៅលើក្រុមណាមួយដែលបានធ្វើ​ខុសពីច្បាប់ការប្រកួត ឬតាមការមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៃកំហុសនោះ។

4.1.អំពីអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់ការប្រកួត

ត្រូវកំណត់កាត់សេចក្ដីមិនលម្អៀងដោយគោរពគោលការណ៍នៃច្បាប់ដែលបានកំណត់ដោយអាជ្ញាកណ្ដាលមានសមាសភាព 5រូប៖

 • អាជ្ញាកណ្ដាល 2រូប ជាអ្នកកាត់សេចក្ដីដោយឈរមើលពីក្រោមការប្រកួត
 • អាជ្ញាកណ្ដាល 2រូប ជាត្រួតពិនិត្យទៅលើកីឡាករ
 • អាជ្ញាកណ្ដាល 1រូប ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងហ្គេម ( Observer )

5.ការហាមឃាត់

5.1. ការហាមឃាត់សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិក AK2

មិនអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗសម្រាប់សម្រួលដល់ការប្រកួតឬជំនួយក្នុងការយកព្រាបឈ្នះទៅលើដៃគូររបស់ខ្លួនឡើយ។

ដូចនេះហើយទើបគេមានចែងការកំណត់អំពីការហាមឃាត់នានាសម្រាប់ការប្រកួតប្រភេទវិញ្ញាសារអេឡិចត្រូនិក AK2។

5.2. ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗ

 • ការប្រើ Hack
 • Tool ជំនួយ
 • វត្ថុដែលដាក់កង្កប់ក្នុងសម្ភារៈដែលយកមកប្រកួត
 • កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលជំនួយដល់ការប្រកួត


5.3. ការហាមឃាត់ក្នុងបរិវេនប្រកួត និងកំឡុងពេលប្រកួត

 • សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកវិញ្ញាសារ AK2 មិនអនុញ្ញាតអោយជនណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយធ្វើការ ភ្នាល់គ្នាជាលក្ខណៈល្បែងស៊ីសងនោះឡើយ។
 • ក្នុងបរិវេនប្រកួត មិនអនុញ្ញាតអោយមានគ្រឿងស្រវឹងៗផ្សេងៗនោះឡើយ។
 • ការសរសេរឆាត ឬតាមការ Comment ឌឺដងដាក់គ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ( Facebook, Twitter, Instagram,TikTok …)   ដែលជាហេតុបង្កជាជម្លួសបាន។

6.ការបង្កហឹង្សាបរិវេណប្រកួត

 • មិនអនុញ្ញាតអោយបង្កអំពើហឹង្សាក្នុងកំឡុងពេលប្រកួត ។
 • ក្នុងករណីមានហឹង្សាក្នុងបរិវេណប្រកួតគឺ ដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន ឬមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ នោះយើង នឹងបញ្ជូលសំណុំរឿងនោះទៅកាន់សមត្ថកិច្ចនៃដែនដី ដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168

SABAY សូមអគុណ!