សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 695!

June 5, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី06 មិថុនា ឆ្នាំ2022 ។

បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី06 មិថុនា​​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី19​ មិថុនាឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.694 ទៅ​ 2.1.6.695 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic(Honor hall)*1 +Honor – Poison Fangs(Melee)30Days

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic(Honor hall)*1 +  Infinity Deagle (Pistol)30Days

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic(Honor hall)*2 +Western (M/F) Bottom 30Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Dynamic(Honor hall)*2  +  Western (M/F) Head 30Days

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Dynamic(Honor hall)*3  +  Western (M/F) Top30Days​​ +​ Bullet Wristband (Wristdress) 30Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Dynamic(Honor hall)*3  +  Peacekeeper(Pistol)Permanent ​​+​ Marksman (Headdress) 30Days

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5 និង Western Treasure(Gift pack)*1

  • Western Treasure (Gift pack) : Open Must get Shooter (Fragment) *3 ,Random to obtain one of the following items::M18A1 – Geometry(Claymore mine) Permanent | Western (M/F) Head Permanent | Western (M/F) Top Permanent | Western (M/F) Bottom Permanent | Marksman (Headdress) Permanent | Bullet Wristband (Wristdress) Permanent | Blue Spring(Assault) 30d | Diamond Star(Assault) 30d |Honor Scroll *2 | Honor Scroll *1|Grenade Pack Lv3 30d | affection(Grenade) |200 M-Point

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី06 ខែមិថុនា ​ ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី03 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo